Schaal van Kinsey

De Kinsey-schaal van seksualiteit zijn we allemaal biseksueel?

Veel cognitief psychologen geloven dat de mens een duidelijke neiging heeft om de werkelijkheid op de meest eenvoudige manier waar te nemen en te interpreteren.

Volgens deze visie over onze geest, we willen dingen graag in goede en slechte classificeren, we beoordelen mensen heel snel tijdens de eerste minuten die we kennen, en we houden alleen rekening met de nuances in speciale gevallen, wanneer de situatie dit vereist.

Kinsey schaal: herformulering van onze seksuele geaardheid

Wanneer we de seksuele toestand van mensen beschouwen, beschouwen we twee categorieën: homoseksualiteit en heteroseksualiteit, die kunnen worden gecombineerd om biseksualiteit te vormen. Maar …in hoeverre deze manier om seksuele neigingen te classificeren, trouw is aan de realiteit? Is er zo’n duidelijke en duidelijke differentiatie tussen homoseksualiteit en heteroseksualiteit?

Een man riep Alfred Kinsey Hij brak deze dualistische opvatting van seksuele oriëntaties door een model voor te stellen volgens dewelke er veel tussenliggende gradaties zijn tussen heteroseksualiteit en homoseksualiteit. Dit gradualisme was belichaamd in wat nu bekend staat als Kinsey schaal.

Vragende dichotome seksualiteit

Van feminisme en genderstudies in verband met antropologie, het idee dat, historisch gezien, seksuele oriëntatie begrepen werd als iets dat begrijpelijk was vanuit twee posities: heteroseksualiteit en homoseksualiteit, de een is de ontkenning van de ander, wordt veel verdedigd. Deze twee seksuele opties zouden uitvindingen zijn, artefacten gecreëerd door de cultuur en niet ondersteund in de biologie.

In de eerste helft van de twintigste eeuw heeft bioloog en seksuoloog Alfred Kinsey echter ernstige verwondingen toegebracht aan deze dichotome opvatting van seksualiteit. De redenen? Gedurende 15 jaar voerde hij een uitgebreide studie uit die hem deed besluiten dat te concluderen de ideeën van homoseksueel, biseksueel en heteroseksueel zijn te gecorterd en beperkend.

Heel eenvoudig, de mensen die hij in zijn onderzoek opnam, pasten niet gemakkelijk in de patronen van heteroseksualiteit: de tussenliggende toestanden van seksuele geaardheid kwamen veel vaker voor dan verwacht. Dus, volgens Kinsey, is er een hele reeks van seksuele geaardheid, een schaal van verschillende gradaties gaande van pure heteroseksualiteit tot pure homoseksualiteit, die door verschillende tussencategorieën gaat.

Kortom, de Kinsey-schaal verbrijzelde de kwalitatieve classificatie om een kwantitatieve beschrijving in te voeren waarin dingen worden gemeten als de temperatuur wordt gemeten met een thermometer. Het idee is dat we kunnen allemaal een biseksueel deel hebben, min of meer voor de hand liggend, en dat, in plaats van het definiëren van onze identiteit, een eenvoudige voorkeur is met drempels of limieten niet altijd te duidelijk.

De geschiedenis van de Kinsey-schaal

Als deze opvatting over seksualiteit tegenwoordig provocerend is, je kunt je voorstellen wat de verdediging van de Kinsey-schaal betekende in de jaren 40 en 50. De studie, die was gebaseerd op duizenden vragenlijsten die werden doorgegeven aan een breed scala aan mannen en vrouwen, leverde een grote controverse op en wekte harde tegenstand van conservatieve instellingen. Maar juist dat maakte zijn ideeën snel over de wereld verspreid, en zijn geschriften en reflecties werden in vele talen vertaald.

Het zogenaamde Kinsey-rapport, verdeeld in de boeken Seksueel gedrag van de mens (1948) en seksueel gedrag van vrouwen (1953), gooide gegevens weg die op dat moment in twijfel trokken wat er bekend was over menselijke seksualiteit en de aard van geslacht..

Uit de informatie van 6.300 mannen en 5.940 vrouwen, Kinsey concludeerde dat pure heteroseksualiteit uiterst zeldzaam is, of direct, bijna niet bestaat, en dat het alleen moet worden opgevat als een abstract concept dat zou dienen om een schaal te bouwen met twee uitersten. Hetzelfde gebeurde met pure homoseksualiteit, hoewel dit idee om evidente redenen niet zo onaanvaardbaar was.

Dit betekende dat de mannelijke en vrouwelijke identiteit was geconstrueerd als onderdeel van een fictie, en dat veel gedrag dat als “afwijkend” werd beschouwd, in feite normaal was.

Hoe is deze schaal?

De schaal die is ontworpen door Kinsley heeft 7 niveaus van heteroseksualiteit voor homoseksualiteit, en het bevat de categorie waarin mensen die niet met seksualiteit experimenteren, zouden gaan.

Deze graden zijn de volgende:

0. Uitsluitend heteroseksueel

1. Voornamelijk heteroseksueel, overigens homoseksueel.

2. Voornamelijk heteroseksueel, maar meer dan toevallig homoseksueel.

3. Even homoseksueel en heteroseksueel.

4. Overwegend homoseksueel, eerder dan toevallig heteroseksueel.

5. Overwegend homoseksueel, overigens heteroseksueel.

6. Exclusief homoseksueel.

X. Geen seks.

Een andere opvatting van de menselijke geest

Kinsey’s schaal bood op dat moment een ander perspectief op wat de menselijke geest is, specifiek in relatie tot seksualiteit. Traditioneel de seksuele verdeling van arbeid en genderrollen een voorkeur hebben voor een zeer dichotome visie van wat het betekent om een man en een vrouw te zijn, en deze onderzoekslijn betwijfelde deze zeer gesloten classificatie.

Daarom hebben genderstudies door de jaren heen de invloeden van deze schaal genomen om aan te geven in hoeverre heteronormativiteit, die heteroseksualiteit centraal stelt in wat als normaal wordt beschouwd, een sociale constructie is die te simplificerend is en ongerechtvaardigd, wat dient om sociale druk uit te oefenen op minderheden buiten deze genormaliseerde seksuele geaardheid.

De Kinsey schaal, vandaag

Kinsey maakte geen schaal van zeven graden omdat hij geloofde dat dit aantal stappen het functioneren van seksualiteit weerspiegelde, maar omdat Ik dacht dat het een goede manier was om iets te meten dat eigenlijk vloeiend is en geen discontinuïteit heeft.

Dat is de reden waarom zijn werk een sterke invloed had op de westerse filosofie, onze manier van begrijpen van seksuele oriëntaties veranderde en een positieve invloed had op bewegingen voor gelijkheid en de bestrijding van discriminatie tegen homoseksuelen. Echter, het debat over wat de aard van seksuele oriëntaties is en of het praktisch is om ze te begrijpen als een continuüm of als stagnerende categorieën is nog steeds springlevend.

In feite is dit debat niet puur wetenschappelijk geweest, omdat de sociale en politieke implicaties van de Kinsey-schaal van seksualiteit het als een ideologisch hulpmiddel beschouwen.

Conservatieven zijn van mening dat het een bedreiging vormt voor de waarden van het traditionele kerngezin en een instrument voor genderideologie (hoewel in werkelijkheid de Kinsey-schaal kan worden verdedigd zonder gehecht te zijn aan dit gedachtegoed) en de LGTBI-collectieven zien hierin een goed conceptueel kader van waaruit je seksualiteit op een minder rigide manier kunt bestuderen dan normaal.

De aanpak van de studie van homoseksualiteit wijzigen

Bovendien verlaagt deze schaal van seksuele oriëntaties het idee van pure homoseksualiteit en heteroseksualiteit, en reduceert ze tot entelechieën, die zorgt ervoor dat de sociale druk om in deze twee categorieën te passen, afneemt. In ieder geval heeft de Kinsey-schaal geholpen een precedent te scheppen; het fenomeen om te studeren is niet langer homoseksualiteit, gezien als een anomalie of een afwijking van wat als “het natuurlijke” werd beschouwd.

Wat nu wordt onderzocht, is de manier waarop homoseksualiteit en heteroseksualiteit op elkaar inwerken, de relatie tussen hen. Eerder hebben we alleen een zeldzaamheid bestudeerd, maar vandaag proberen we het te begrijpen continuüms met twee polen.

Geef een antwoord